top of page

TERMS & AMP; BEDINGUNGEN

Der allgemeine Vorteil, der auf allen Overeencomsten die U-Schlampe mit www.stickylemon.nl gefunden hat, wird hier als Sticky Lemon bezeichnet. Lees deze dan ook zorgvuldig, zodat u weet wat u mag verwachten. U kunt deze voorwaarden onderaan deze pagina  downloaden  en/of afdrukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. De voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 27 november 2018.

Für Englisch, Deutsch, Französisch oder Chinesisch  Übersetzung,

Kopieren und Einfügen in Google Übersetzer. ;)

De algemene voorwaarden zijn  hier downloaden.

-

 

Artikel 1. Definitionen

 

1.01 Sticky Lemon, Rilla go Rilla BV, Rouaanstraat 8 9723 CD Groningen, Niederlande, KvK-Nummer: 02070769.

 

1.02 Klant: Natuurlijke person die bij Sticky Lemon een bestheeft geplaatst.  

 

1.03 Overeenkomst: een bestelling, overeenkomst of contract tussen Sticky Lemon en de klant, inclusief de algemene voorwaarden indien van toepassing.

 

1.04 Website: www.stickylemon.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

 

-

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.01 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op all aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Sticky Lemon, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

2.02 Indien de klant voorwaarden hanteert die afwijken van de algemene voorwaarden, zijn deze voor Sticky Lemon niet bindend.

 

-

 

Artikel 3. Prijzen

 

3.01 Alle Preise und Informationen auf der Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

3.02 Bezorg- en administratiekosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens het bestelproces op de website duidelijk aan de klant medegedeeld.

 

3.03 De hoogte van de verzendkosten vindt u terug onder de kop 'shipping' op www.stickylemon.nl.

 

-

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 

4.01 De overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Sticky Lemon und het voldoen toan de daarbij door Sticky Lemon gestelde voorwaarden.

 

4.02 Indien de klant het aanbod langs de electronic weg heeft aanvaard, bevestigt Sticky Lemon langs de electronic weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

 

-

 

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst/levering

 

5.01 Uw Besting Wordt Verwerkt Zodra Uw Betaling Door Sticky Lemon ist ontvangen. Vervolgens stuurt Sticky Lemon de products zo spoedig mogelijk naar u toe.

 

5.02 Betaling achteraf is enkel mogelijk indien deze betaalmethode tijdens het bestelproces wordt aangeboden.

 

5.03 Indien het niet mogelijk is om producten binnen de op de website vermelde leveringstermijn te leveren, stelt Sticky Lemon de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klant heeft in dat geval eveneens de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

 

5.04 Indien er geen levertermijn is afgesproken, zal Sticky Lemon de producten uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Indien Sticky Lemon niet binnen deze termijn levert, verkrijgt de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

5.05 Sticky Lemon raadt de klant aan de geleverde products te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader: 'Artikel 14. Gebrechen'.

 

5.06 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.

 

-

 

Artikel 6. Herröpingsrecht

 

6.01 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Sticky Lemon mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn red(en) verplichten.

 

6.02 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

(a) als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Sticky Lemon Mag, mitsamt seiner Bedeutung hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een besting of meerdere products met verschillende hebeltijden weigeren;

(b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

(c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

6.03 De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digital inhoud sterben niet op een materiele drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

6.04 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digital inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

6.05 Indien Sticky Lemon de Wettelijk enthält Informationen über das Herroepingsrecht des Modelformulier voor Herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 

6.06 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen 12 maanden na de ingangdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

 

-

 

Artikel 7. Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 

7.01 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in the mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product wide te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

7.02 De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

7.03 De klant ist nie eine Ansprakel für das Produkt als Sticky Lemon hem, aber nicht für die Prüfung aller Wetterinformationen über die herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

-

 

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 

8.01 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of door middel van een phone contact met +31 598 382319 of op andere ondubbelzinnige wijze aan Sticky Lemon. Het modelformulier voor herroeping ist hier zum Download.

 

8.02 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen as hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 

8.03 De klant zendt the product terug met all geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en konform de door Sticky Lemon verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

8.04 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 

8.05 De klant draagt de rechtstreekse cost van het terugzenden van het product.

 

8.06 De klant draagt geen cost voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digital inhoud, indien: 

(a) hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

(b) hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;

(c) de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen.

 

8.07 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

-

 

Artikel 9. Verplichtingen van Sticky Lemon bij herroeping

 

9.01 Als Sticky Lemon de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

9.02 Sticky Lemon vergoedt alle Betaling van de klant, inclusief eventuele leveringcosts door Sticky Lemon in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Sticky Lemon mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

9.03 Sticky Lemon gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instrument met een other method. De terugbetaling ist kosteloos voor de klant.

 

9.04 Als de klant heeft gekozen voor een duurdere method van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sticky Lemon de bijkomende kosten voor de duurdere method niet terug te betalen.

 

-

 

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

 

10.01 Sticky Lemon kan producten sterben snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen as Sticky Lemon dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

-

 

Artikel 11. Betaling

 

11.01 Iedere aankoop dient vooraf te gewesen voldaan. Goederen have pas verzonden na verificatie van de door de klant verrichte betaling.

 

-

 

Artikel 12. Übermacht

 

12.01 In geval van overmacht is Sticky Lemon niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.

 

-

 

Artikel 13. Gewährleistung

 

13.01 Sticky Lemon staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.

 

13.02 Die Garantie, dass Sticky Lemon verstrichen ist, wird vollständig von der Garantie der Fabrikant der Produkte verstrichen.

 

13.03 Een door Sticky Lemon, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke right en vorderings the de klant op grond van de overeenkomst heeft.

 

-

 

Artikel 14. Gebrechen

 

14.01 De klant dient Sticky Lemon binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek in kennis te stellen. Sticky Lemon zal binnen 30 dagen reageren.

 

14.02 Indien Sticky Lemon deze klacht gegrond acht, wurde na overleg met de klant de relevante products hersteld, vervangen of vergoed. De maximale Vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

 

14.03 De klant mag het product niet zelf trachten te repareren.

 

-

 

Artikel 15. Klachten

 

15.01 Indien u als klant een klacht heeft over de afhandeling van uw bestelling of over de dienstverlening, dan kunt contact opnemen met: Sticky Lemon, Rilla go Rilla BV, A. Plesmanlaan 3, 9615 TJ Kolham. Bij uw klacht dient u de volgende gegevens te verstrekken: bestelnummer, naam, adres, inhoud van de klacht.

 

15.02 Binnen 14 Tage ontvangt u een antwoord op uw klacht.

 

15.03 Mocht u vinden dat uw klacht niet of onvoldoende is behandeld, dan kunt u uw klacht aanmelden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit Plattform kunt u hier vinden .

 

-

 

Artikel 16. Persoonsgegevens

 

16.01 Sticky Lemon verwerkt persoonsgegevens van de klant overeenkomstig met de op the website publiceerde privacyverklaring.

 

-

 

Artikel 17. Slotbepalingen

 

17.01 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Europese Klantenrichtlijn.

 

17.02 Voor zover door de algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die liebsten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Breda.

 

17.03 Indien een bepaling in de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de Geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan.

 

17.04 Onder 'schriftelijk' valt in deze voorwaarden ook 'e-mail'. In dat geval Geldt de door Sticky Lemon ontvangen of opgeslagen versie van dat report as de authentieke versie, tenzij de klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

 

-

 

Artikel 18. Kontaktgegevens

 

18.01 Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.

 

info@stickylemon.nl

 

Rilla go Rilla BV

ovv Klebrige Zitrone

Rouaanstraat 8

9723 CD Groningen

Niederlande

-

Download de algemene voorwaarden en  der Modellformulierer

für herroeping von Sticky Lemon hieronder.

bottom of page